Bezpečnosť zariadení

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe výsledkov Protokolu o skúškach č. 1451/2011, Protokolu o skúškach č. 2898/2011 a Protokolu o skúškach č. 2267/2012 vydal stanoviská, v ktorých konštatuje, že zariadenia hexagramový zobrazovač I-CH-C, hexagramový zobrazovač ID regenerator (aluminiová edícia) a hexagramový zobrazovač ID-TE regenerátor spĺňajú z hľadiska bezpečnosti požiadavky odporúčania Rady Európskej únie 1999/519/ES o obmedzení expozície obyvateľstva elektromagnetickými poľami (0 Hz - 300 GHz), Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí a nariadenia vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu.

Ochrana - Priemyselné práva

Naše regeneračné zariadenia I-CH-C regenerátor a ID regenerátor vytvorené na báze konceptu Hexagram display sú predmetom patentovej a dizajnovej ochrany na najvýznamnejších svetových trhoch (SR, EÚ, USA, Čína, Japonsko, Taiwan, Južná Kórea, Vietnam, Kanada a Švajčiarsko).